Harties NG versorgingsmodel

 • Om Harties die nuwe seisoen in te begelei is daar ‘n paar basiese prosesse nodig. Die prosesse berus op die beginsels van die Woord asook op die beginsels van hoe Jesus te werk gegaan het om Sy be-diening te vestig.  Jesus het gebruik gemaak van die dissipelskapmetode, wat berus op kleingroep-verhoudings waarbinne ondersteuning, versorging  en bemagtiging baie sterk funksioneer. Paulus het weer die gemeente en lidmate se funksionering vergelyk met die van ‘n liggaam. In ‘n liggaamsmodel is die fokus op funksionering en groei. 1 Kor.12:12-31.
 • Dit is ook noodsaaklik om te besef dat ons met deeltydse mense, wat net beperkte tyd kan gee, werk en daarom moet ons die beste benutting van hul tyd verseker. Niemand het noodwendig ook opleiding om die taak ten volle uit te voer nie en daarom is begeleiding en ondersteuning van uiterste belang.
 • Die funksionering van ‘n hedendaagse gemeente het ook verskuif vanaf  ‘n herder-kuddemodel, waar  wyke,  ouderlinge en diakens die basis vorm, na die liggaamsmodel met versorging, gawes en bedien-inge as die basis.
 • ‘n Bediening het ook sekere fases wat hul beleef, voordat dit gevestig word, nl. bekendstelling, werwing, ontdekking, opleiding, vestiging en dan die groei tot onafhanklikheid.
 • Dit bly noodsaaklik dat ons nie net die Woord verkondig nie, maar ook die Woord, binne elke bediening in afhanklikheid van die Gees se insig en wysheid, leef en getuig.
 • Christus is die hoof van Sy kerk en ons leef in afhanklikheid van Sy liefdesteenwoordigheid.
  1. Die kerk skep ‘n lewensruimte in elke bediening van:
   1. Geestelike versorging.
   2. Kennis en liefde van God.
   3. Netwerk en skakeling.

2. Die praktyk:

 1. Die groepleier versorg saam met die leraar die bedieningsleier van elke bediening.
 2. Die groepleier en leraar hou gereelde kontak met die bedieningsleier om funksionering en versorging te vestig.
 3. Elke bediening het verskillende aksies met aksieleiers soos die bediening se fokus en  behoeftes dit vereis.
 4. Verkose bedieningsleiers dien op die Gemeenteraad. Hulle word outomaties tot die amp verkies en hul verkiesing sal op die daaropvolgende GR bevestig word.
 5. Al die bedieningleiers  vergader een maal ‘n kwartaal saam met die groepleiers en die leraar. Eers afsonderlik:
  1. Terugvoer en beplanning.
 6. Gesamentlik:(Gemeenteraad.)
  1. Onderlinge skakeling.
  2. Begroting.
  3. Beleidsake.
 7. Die dagbestuur bestaan uit die groepleiers, leraar en die bedieningsleier van die bediening ter sprake.
samestelling_een
samestelling_twee
samestelling_drie

Die Dagbestuur

1. Admin en FondseJapie Schoonraad
2. OpbouJohan Kirchner
3. UitbouPeet Fourie
4. OmgeeEugene Marais
5. VersorgingDs. Johann Joubert
6. AdminbestuurderPieter Brynard
7. LeraarDs. Johan de Wet

Bedieningsfasiliteerders

1. Admin en Fondse

1.1. PersoneelBert Badenhorst
1.2. FinansBM Swartz
1.3. EiendomStanley Blackaller
1.4. ErediensbedienaarsFrancois Vermaak
1.5. KlankJohan van den Bergh

2. Opbou

2.1. JeugJörg Steinbach
2.2. GebedPeet Fourie
2.3. VroueMarianne de Wet
2.4. SeniorDerckje Badenhorst
2.5. ManneJan Swartz

3. Uitbou

3.1. UitreikJan Swartz
3.2. KommunikasieMarianne de Wet
3.3. Gasvryheid(Nuwe Intrekkers)Petro Lombard
3.4. AbbaJohan Rabie
3.5. ErediensDs. Johan de Wet
3.6. BarmhartigheidPeet Fourie

4. Omgee

4.1. OmgeeEugene Marais

5. Versorging

5.1. VersorgingDs. Johann Joubert
5.2. KontakbesoekePieter Brynard

6 Area-ouderlinge

6.1. BirdwoodDaan le Roux
6.2. Buitewyke-SuidStanley Blackaller
6.3. Buitewyke-NoordPieter Slabbert
6.4. Buitewyke ResPieter Brynard
6.5. IfafiJohan Badenhorst
6.6. Meerhof
6.7. Melodie 1Chris Smit
6.8. Melodie 2Gertie Badenhorst
6.9. Schoemansville 1Wessel Ebersohn
6.10. Schoemansville 2Deon Joubert
6.11. Xanadu 1René van Heerden
6.12. Xanadu 2Japie Schoonraad

7. Beplanningsbediening

7.1. VoorsitterJohan Kirchner
7.2. Voorsitter GemeenteraadDs. Johan de Wet
7.3. AdminbestuurderPieter Brynard

Die proses tot vestiging van elke bediening

Omdat dit ‘n dinamiese en ook ‘n organiese proses is, is daar ‘n paar basiese waardes wat ons
altyd moet onthou.

 • Die bedieninge se fokus is nie gefokus op strukture nie, maar op verhoudings en
  ondersteuning.
 • Dit bevestig ook dat elke bediening nie noodwendig op dieselfde fase van vestiging is
  nie.
 • Elke bediening gaan ook deur verskillende seisoene wat erken en begelei moet word deur die
  leiers.
 • Die bedieninge se strategie is volgens die voorbeeld van Jesus, natuurlik dissipelskap:
  1. Persoonlike werwing – Roeping.
  2. Opleiding en vestiging – Versorging.
  3. Mobilisering en bedien – Bemagtiging.
  4. Die handel nie oor planne nie, maar oor die begeleiding van mense in die droom van God vir hulle en Sy kerk.
  5. Gereelde byeenkomste is dus noodsaaklik vir die groei van elke lid en die bediening. Die byeenkomste bestaan uit:
   1. Luister na God en die Gees deur Sy Woord.( asseblief nie net gebed nie.)
   2. Ondersteuning – getuienisse en luister na mekaar.
   3. Mobilisering – persoonlik en gemeentelik. Wat is die aksies wat uitgevoer moet word?
   4. Vestiging: (deel van die liggaam.) Inligting aan gemeenteraad en gemeente. Doel van die inligting is ook om die gemeente te begelei in God se droom. (Nie verslaggewing nie.)
 • Om elke bediening se plek in die liggaam te verstaan en tenvolle uit te leef is dit belangrik dat:
  1. Elke bediening se fokus duidelik beskryf word. (Doel/visie.)
  2. Elke bediening se aksies tot uitvoering moet ook duidelik omskryf word. (Aksiestappe.)
  3. Hierdie is nie ‘n bestuursdokument nie maar ‘n bedryfsdokument wat gereeld aangevul moet word.