skip to Main Content

Bedieninge

Aanbidding, lofprysing en klankbediening

Hierdie bediening bestaan uit ‘n groep voorsangers en instrumentaliste wat die lofprysing en aanbidding tydens die erediens lei. Verskeie instrumente soos die orrel, klavier, klawerbord, viole, fluite en ghitare word gebruik om aan te pas by die liedere wat gesing word. Die keuse van liedere en instrumente moet ‘n atmosfeer van ware, gewyde lof en aanbidding skep as voorbereiding vir die woordverkondiging.

Die groep kom elke Donderdagaand om 19:00 bymekaar, waar daar eers om die Woord gekuier word, voordat daar oorgegaan word om die liedere in te oefen. Die groep is slegs instrumente in God se hande om deur die gebruik van hulle besondere talente, dit op so ‘n wyse te doen, dat elke lidmaat daarby aanklank sal vind en deur die saamsing die ware doel van lofprysing en aanbidding nl, om God te verheerlik,  beleef sal word.

Die klankbediening is verantwoordelik vir die hantering van die klank en beeld tydens eredienste en ander kerkfunksies soos troues en begrafnisse. Die bediening vra tegniese vaardighede van sy deelnemers en rekenaarkennis is noodsaaklik. Goeie konsentrasie en die vermoë om stres te kan hanteer,  is ook baie nodig.

Daar is veral nog mense nodig wat gedurende werksure kan help met  kerkfunksies, aangesien die meeste van die span voltyds werk.

Hanlie Dames

Deernis

Hierdie bediening het ten doel om as verlengstuk van die pastorale bediening te dien. Hierdie is ‘n groep omgeelidmate wat medelidmate in nood help versorg.

Hulle vervang nie die pastorale bediening nie, maar werk aanvullend daartoe mee om lidmate wat trauma of siekte of watter nood ookal beleef het, op ‘n baie besondere manier te bedien deur bloot daar te wees om te bemoedig en te ondersteun.

Gerty Badenhorst

Eiendomme

Hierdie bediening beplan, versorg  en vermoderniseer op ‘n konstante basis al die eiendomme van die gemeente. Hierdie bediening bly ook op hoogte van die behoeftes van die gemeente rakende fasiliteite en probeer om sover moontlik in al hierdie behoeftes te voorsien.

Francois Vermaak

Erediensbedienaars

Die bediening is gerig op praktiese dienswerk. Dit behels die insameling van die dankoffers tydens die eredienste, die tel van gemeentelede en die organisering en bediening van die Nagmaal.

Lukas Breedt en Gerhard van den Berg

Finansbediening

Hierdie bediening bestaan uit  lidmate wat kundig is op die gebied van finansies en wat bedrewe daarin is om die verskillende bedieninge en behoeftes van die gemeente volgens elke bediening se voorafbepaalde begroting te bestuur. Daar rus ‘n groot verantwoordelikheid op hulle skouers om die finansies van die gemeente met groot noukeurigheid en  deursigtigheid te bestuur, sodat ons as gemeente se goddelike doel nl. om die koninkryk van God hier op aarde uit te brei, vervul kan word.

Leonard Denysschen

Gasvryheidsbediening

Doel:

Om deurdiens te doen voor die oggenddiens en om gemeentelede van inligtingsblaadjies te voorsien en lidmate te verwelkom.

Verder help die bediening ook met teeskink na die eredienste, lidmate met die gawe van blommerangskik voorsien ruikers vir spesiale geleenthede in die erediens en die baksters onder ons bak beskuit vir ons lekker saamkuier op Sondae na die erediens.

Ons doelwit is om deur interaksie met die nuwe intrekkers, HARTIES NG GEMEENTE hulle ware GEESTELIKE TUISTE te maak,  sodat hulle by al die aspekte van die gemeente  betrokke sal raak.

Angie van Tonder

Gebedsbediening:

Wat behels die bediening?

Gebedsbewustheid: Om ‘n gebedsbewustheid te kweek by mense met die doel om die hele gemeente te mobiliseer om te bid.

Gebedsinligting: Om gebedsinligting deur te gee.

Gebedsopleiding: Om geleenthede aan te bied om elke lidmaat toe te rus.

Gebedsgeleenthede: Die skep van geleenthede waartydens gemeentelede saam met ander medegelowiges kan aanbid.

Fokus:

Om te begin bid, sodat God se krag vrygestel kan word, sodat mense se pyn en nood verlig kan word, geweld en misdaad kan afneem en mense God kan leer ken.

Werksaamhede:

Gebedsversoeke word deur middel van die Poortbode aan die gemeente  deurgegee.

Voorbidding vind voor en na elke erediens plaas.

‘n Krisisgebedslyn is beskikbaar vir dringende krisisgebede.

Klein bidgroepies vergader weekliks om vir die gemeente te bid.

Gebedskild” vir die leraarspaar op ‘n weeklikse basis.

Kontakpersoon na die gemeente vir gebedsversoeke: Wendy Barnardo

Heilsmuur van gebed: vier en twintig mense per weeksdag bid rondom spesifieke gebedstemas.

Doelwitte:

Dat die gemeente opgebou en toegerus sal word tot  “’n Huis van Gebed

Dat gebed die hoofvereiste moet wees van elke beplanning of saak van elke bediening en in die hele gemeente.

Dat elke lidmaat die nodige gebedstoerusting sal ontvang om bidvaardig te wees.

Rika van Rooyen

Die Jeugbediening

Ons jeugkoördineerder, Elizma van der Merwe, neem die verantwoordelikheid om te sorg dat die ratte van ons Jeugbediening altyd ge-olie is en 100% funksioneer. Sy is weeksdae vanaf 9:00 – 12:00 in haar kantoor by die kerk beskikbaar.

Die Jeugvisie

Om in gebed en in afhanklikheid van ons liewe Vader ‘n gesonde Christelike fondasie aan die jeug van ons gemeenskap te bied. Verskillende hulpbronne word aangewend om sodoende elke kind op hul spesifieke vlak se kennis en liefde vir hul Skepper en Verlosser aan te vul.  Op hierdie wyse word volwasse Christene  gekweek.

Samestelling van die Jeugbediening:

As gevolg van die verskillende ouderdomsgroepe is daar drie subafdelings in die jeugbediening. Dit dra daartoe by dat daar beter op elke ouderdomsgroep gefokus kan word met die nodige ondersteuning van die afdelingskoördineerder.

Die Voetekerk

Melanie Voigt is die koördineerder van die Voetekerk en sy en haar span bedien spesifiek die voorskoolse kinders tussen 2.5 en 6 jaar. Die Voetekerk vind tydens die oggenderediens plaas.
Die Voetekerk is die eerste tree om ‘n vroeë Christelike fondasie neer te lê en is daarop ingestel om peuters die inhoud van die Bybel te leer deur waarneming, ontdekking en aktiwiteite, wat met behulp van ‘n verskeidenheid hulpbronne kreatief aangebied word. Ouers wat bereid is om op ‘n gereelde basis betrokke te raak om die klassie aan te bied of te help, kan Melanie gerus kontak.
Die liefde vir die Woord word gekweek deur dit op ‘n spelende wyse te ontdek en sluit aktiwiteite soos, die voorlees van Bybelstories, inkleurpret en ‘n verskeidenheid van speletjies in. ‘n Goed, toegeruste lokaal met gekleurde tafels en stoele, multimedia en ook ‘n buitelugspeelarea is die ideale plek vir die peuters.
Ouers word aangemoedig om hul peuters na die Voetekerk te bring in plaas daarvan om hul saam te neem na ‘n gewone diens, wat meer op die volwasse gehoor gerig is.
Melanie Voigt

Harties Juniorkerk

Jörg Steinbach is die aanbieder van die Harties Juniorkerk. Hy en sy span bedien ons juniorjeug (laerskool) vanaf graad 1-6 in die saal gelyklopend met die erediens. Die Harties Juniors is die volgende fase in die Chritelike groei van u kind. Gedurende hierdie fase word daar van ‘n meer formele program deur middel van onderrig en toepaslike speletjies gebruik gemaak om u kind met Bybelse kennis toe te rus. Die oggend begin met vryspel en die speel van geestelike musiek, terwyl ons vir al die maatjies wag. Die amptelike program begin met ‘n formele diens, waarvan die formaat dieselfde is as in die erediens met die doel om die dissipline van ’n erediens binne ‘n gemaklike omgewing te vestig. Dit word opgevolg met ‘n boodskap wat in die groot groep aangebied word en in lyn is met die tema van die week. Daarna verdeel die kinders in hul graadgroepe en werk hul saam met die mentor aan aktiwiteite om die boodskap vas te lê. Die program word afgesluit met lofprysing. Ouers word aangemoedig om hul kinders gedurende die erediens Harties Juniors toe te bring, aangesien hierdie fase belangrik is om ‘n verdieping van die Bybelkennis te vestig.
Louis Evans

Harties Seniorjeugkerk

Hierdie groep verwys na die tienerfase van ons jeug. Dit is waarom hierdie fase gerig is op verhoudingsbou; eerstens met God, maar ook met mekaar, aangesien hulle dieselfde vrae en bekommernisse deel.
Die proses van gemeenskaplike deel en groei lei die kind tot geloofsekerheid.
Die tieners word aangemoedig om Sondagaande, voordat die formele program begin, vanaf 17h15 lekker oor ‘n koppie koffie saam te kom kuier. Vanaf 17h30 tot 18h00 is daar ‘n raakvatboodskap in die groot groep, met ‘n tema wat van toepassing op die tiener se verwysingsraamwerk is. Daarna volg lofprysing en aanbidding deur liedere spesifiek gerig op die jeug. Die tieners verdeel hierna in hul graadgroepe, waar die mentor ‘n spesifieke les en/of tema tot en met 19h00 met hulle bespreek.
Die atmosfeer van Harties Seniors is een van saamkuier en bied ‘n wonderlike geleentheid vir die kinders om saam aan hul verhoudings te bou. Ouers word aangemoedig om toe te sien dat hulle kinders die geleentheid elke Sondag bywoon.

Jörg Steinbach

Mannebediening

Die manne kom regdeur die jaar op Vrydae, behalwe tydens Desembervakansie, om 6:00 in die oggend bymekaar. Daar word koffie gedrink en dan diep in die Woord gedelf om God se wil vir hulle  persoonlike lewens,  maar  ook  vir  die  gemeente  te soek. Alle manne is welkom – dit is waarlik ‘n toerusting– en groeigeleentheid wat nie misgeloop mag word nie.

Ander groeigeleenthede, soos mannekampe, ontbyte met ‘n spreker, knipmesbraai, gholfdae ens., word ook deur die loop van die jaar aangebied.

Anton Gerber

Kleingroepbediening

Ons  primêre doel  is die verheerliking van Jesus Christus, die saamkuier en die delf in die Woord van God.

Groepe word spontaan gevorm  deur of die geografiese ligging van lidmate of vriende  of  ouderdomsgroepe  wat  mekaar  ondersteun  en versorg.  Die groepe kom weekliks op ‘n tyd, wat almal pas, aan huis van een van die groeplede bymekaar.

Die groepe  vorm deel van die groter gemeente se visie en werk daartoe om selgroepe verder as integrale deel van Harties NG te laat groei.

Elke selgroep kleur self sy byeenkoms in, volgens die styl en voorkeure, wat hulle pas. Omgee na buite word ook in die meeste groepe gedoen, deur middel  van projekte wat die groepe self of saam met ander groepe of saam met die gemeente,  aanpak.

Christo Fourie

Jongklompkuiergroep – “L – I – F -T”

Elke Maandagaand 18:-00 – 20:00 kom ons gemeente se 20 – 40 jariges by die Jeugsentrum bymekaar. Daar word heerlik saamgekuier, soms gou ‘n ietsie saamgeëet en daarna word daar daar in diepte Bybelstudie gedoen. Lief en leed word gedeel, daar word saam geleer en gegroei en ondersteuning aanmekaar in geloof en gebed gebied. Hulle groeipunt het ontstaan vanuit Johannes 20:20:
Nadat Jesus dit gesê het, het Hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê: “Ontvang die Heilige Gees”.
Dawie Kleynhans

Seniorbediening:

Daar word elke Woensdagoggend om 9:00 ‘n Bybelstudiegroep, wat tans deur ds. Johan de Wet gelei word, in die Jeugsaal aangebied.

Stanley Blackaller

Kuier-en-kersmark

Die mark is ‘n geleentheid waar die gemeente deur hulle gawes die gemeenskap in liefde dien en bederf. Lidmate se verskeidenheidheid gawes word gebruik binne die verskillende afdelings van die mark. Die volgende is afdelings waarbinne gawes gebruik kan word: finansies, administrasie en organisasie, skeppende gawes (dekor en versiering), bemarking, multimedia (Facebook, Instagram en die Web), spyseniering en gasvryheid.

Marianne de Wet

Laai meer inligting

Uitreikbediening

Afsaal: Ons doel is om te help om God se Koninkryk op aarde uit te brei. Tans is ons betrokke by AFSAAL – ’n informele nedersetting waar ons help met die ondersteuning by ‘n kleuterskool, asook geestelike ondersteuning en versorging aan die volwassenes. Ons het ‘n voltydse evangelis, Sina Rabaji, wat op ‘n daaglikse basis by verskillende plekke in Hartbeespoort betrokke is met die verkondiging en bediening van die Evangelie.

Jan Swartz

Vrouebediening

Die vrouebediening het ten doel om geleenthede te skep waar elke vrou in die gemeente geestelik verryk kan word en waar sy haar spiritualiteit kan uitleef.  Daar is ook verskeie bybelstudiegroepe wat deur vroue gelei word en elke groep doen dit op ‘n tyd en wyse, wat by hulle behoeftes aanpas.

Marianne de Wet

Raak vandag nog betrokke

Back To Top