skip to Main Content

Vul gerus die vorm hier in om te registreer vir belydenisaflegging

Katkisant(tiener) se besonderhede

Kontaknommers

SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK

Ouers se besonderhede

(indien van toepassing)

Adresbesonderhede

Enige Navraag/Versoek

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Ouer se besonderhede

Man

Vrou

FOOI VIR AKTIWITEITSBENODIGDHEDE:

‘n Fooi van R100 per kind per jaar word gehef om die benodigdhede vir al die aktiwiteite aan te koop. Dit is op weeksdae by die kerkkantoor (9:00 – 12:00) OF per EFT met verwysing: “kategeseregistrasie” betaalbaar.

AANSOEK OM BEDIENING VAN DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

(Die doop word elke eerste Sondag van die maand bedien. Die doopvorm moet ten minste een maand voor die doopbediening ingehandig word.)

BESONDERHEDE VIR REGISTRASIE:

(Vul asseblief die onderstaande besonderhede baie noukeurig in met die oog op die korrektheid van die doopregister. Heg asseblief ook ‘n afskrif van die identiteitsdokument van die kind aan).

Vader se inligting

Moeder se inligting

Adisionele Inligting

Indien nie, in watter kerk is julle?

INLIGTING VIR BEGRAFNIS

Nota: * Indien die datum op ‘n openbare vakansiedag val, word ‘n dubbele tarief gehef.

Algemene inligting:

 

LET ASSEBLIEF OP DIE VOLGENDE:

 • U moet asseblief eers met die betrokke leraar die datum en tyd uitklaar, voordat u die datum met die kerkkantoor bevestig.
 • U is self verantwoordelik om die orrellis / pianis te reël.
  Orrel – Elsabé Spies :       082 374 2410.
  Klavier – Hanlie Dames:  082 923 0953.
 • Reël asseblief vroegtydig met die koster om die blomme in die kerk te plaas. Danie Marais 082 903 3466.

 

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam:  NG Kerk Hartbeespoort
Bank:  ABSA
Takkode:  334-146
Rekeningnr:  0640 580 364

INLIGTING VIR HUWELIKSBEVESTIGING

Nota: * Indien die datum op ‘n openbare vakansiedag val, word ‘n dubbeltarief gehef.

LET ASSEBLIEF OP DIE VOLGENDE:

 • U moet asseblief eers met die betrokke leraar die datum en tyd uitklaar, voordat u die datum by die kerk bevestig.
 • U is self verantwoordelik om die orrellis / pianis te reël:
  Orrel –    Elsabé Spies:    012-253 2660/082 374 2410
  Klavier – Hanlie Dames: 082 923 0953.
 • Reël asseblief vroegtydig met die koster om die blomme in die kerk te plaas.
  Danie Marais: 082 903 3466.
 • Alleenlik “streamers” mag gebruik word.
 • Indien u roosblare strooi, is u self verantwoordelik vir die skoonmaak daarvan.
 • Geen kerse word toegelaat  nie.

Man se inligting

Vrou se inligting

Toestemming van lidmaat

Hiermee gee ek, lidmaat met bogenoemde inligting, toestemming dat hierdie gemeente my inligting soos hier
voorsien, mag stoor in hulle Winkerkprogram vir solank as wat die gemeente en of Sinode die inligting benodig.
Ek gee verder toestemming dat my minderjarige kind(ers) se inligting op die keersy van hierdie dokument, on-
der dieselfde voorwaardes gestoor mag word.
Hiermee gee ek, lidmaat met bg. inligting, toestemming dat my inligting gebruik mag word om deel te vorm
van Hartbeespoort NG se WhatsAppnetwerk en dat my inligting (soos verjaarsdae; fotos van byeenkomste
ens.), op die gemeente se netwerk en sosiale media gedeel mag word. Ek gee ook toestemming dat my e-pos-
adres vir nuusbriewe of belangrike inligting, wat deurgegee moet word, gebruik mag word.

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Debietorderopdrag

Aan: NG Gemeente Hartbeespoort, H/v Marais- en Cassienstraat, Schoemansville, Hartbeespoort.

Ek versoek u hiermee om my rekening, waarvan die besonderhede hierbo aangedui word of ‘n ander bank
of tak waarheen ek die rekening mag oorplaas, met:

te debiteer op die eerste werksdag van elke maand met ingang van

Alle sodanige onttrekkings uit my rekening word behandel asof ek dit persoonlik onderteken het.

Ek stem toe dat die maandelikse bedrag soos hierbo aangedui elke jaar op 1 Maart verhoog kan word met

Ek verstaan dat hierdie verhoging in my bydrae in werking gestel sal word, tensy dit skriftelik gewysig word.

Ek verstaan dat die onttrekking wat hiermee gemagtig word, deur ‘n rekenaar verwerk sal word deur middel van ‘n magneetbanddiens en ek verstaan dat die besonderhede van elke onttrekking uit my rekening op my bankstaat sal verskyn of op ‘n meegaande strokie gedruk sal word. Hierdie magtiging kan te enige tyd skriftelik deur my gekanselleer of gewysig word. Ontvangs van hierdie debietopdrag deur die kerkkantoor word geag asof dit deur my bank ontvang is.

Onderteken te

Laai asb die vorm af, vul dit in en stuur terug aan ons by  kantoor@hartiesng.org

Persoonlike inligting van uitstaller / Exhibitor's personal information

Bankinligting / Bank information

Spasies, Tafels, Kragpunt

Grootte/Size 1900 x 800

Spesiale Versoek / Special Request If Possible

Plakkers / Labels

Deposito / Deposit

Moet asseblief per EFT inbetaal word / Must be paid via EFT (NGK HARTBEESPOORT, ABSA, REK NO / ACC NO 640 580 364, Takkode / Branch code 334-146)
Geen aansoek sal verwerk word sonder dat enige deposito ontvang is nie. / No application will be accepted without any deposit being paid.

Ooreenkoms / Agreement

Back To Top